poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570) (czytaj)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2016 poz. 1390) (czytaj)
 • tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772) (czytaj)
 • zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588) (czytaj) 
 • tekst jednolity z 9 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i poz. 1588) (czytaj) (ze zmianami)

 

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (czytaj)
  Tekst jednolity  z 13 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2018 poz. 140) (czytaj)

 

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów (Dz.U. 2015 poz. 349) (czytaj)
  zmiana z 11 września 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1888) (czytaj)
  zmiana z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017 poz. 5) (czytaj)
  tekst jednolity z 24 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 562) (czytaj)
  zmiana z 21 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 892) (czytaj)
  zmiana z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 935) (czytaj)
  zmiana z 2 września 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1475) (czytaj)
  zmiana z 21 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 311) (czytaj)

 

 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (czytaj)
  zmiana z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 848) (czytaj)
  tekst jednolity z 26 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1181) (czytaj)
  zmiana z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1237) (czytaj)

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (czytaj)

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (czytaj)