1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2022 (czytaj)
(LSR aktualizacja – wrzesień 2023 r., zatwierdzenie przez UM – październik 2023 r.)
2. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2022 (czytaj)
(LSR aktualizacja – czerwiec 2021 r., zatwierdzenie przez UM – wrzesień 2021 r.)
3. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2022 (czytaj)
(LSR aktualizacja – wrzesień 2019 r., zatwierdzenie przez UM – październik 2019 r.)
4. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2022 (czytaj)
(LSR aktualizacja – czerwiec 2019 r., zatwierdzenie przez UM – czerwiec 2019 r.)
5. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2022 (czytaj)
(LSR – aktualizacja – marzec 2018 r., zatwierdzenie przez UM – maj 2018 r.)
6. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ  na lata 2016-2022 (czytaj) 

(LSR – aktualizacja – wrzesień 2017 r., zatwierdzenie przez UM – styczeń 2018 r.)

 

 

6. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ  na lata 2016-2022 (czytaj) 

(LSR z grudnia 2015 r.)

Rozdział I. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) ( czytaj )
Rozdział II. Partycypacyjny charakter lokalnej strategii rozwoju (LSR) ( czytaj )
Rozdział III. Diagnoza – opis obszaru i ludności ( czytaj )
Rozdział IV. Analiza SWOT ( czytaj )
Rozdział V. Cele i wskaźniki ( czytaj )
Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru ( czytaj )
Rozdział VII. Plan działania ( czytaj )
Rozdział VIII. Budżet lokalnej strategii rozwoju (LSR) ( czytaj )
Rozdział IX. Plan komunikacji ( czytaj )
Rozdział X. Zintegrowanie ( czytaj )
Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja ( czytaj )
Rozdział XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ( czytaj )
Załączniki do lokalnej strategii rozwoju (LSR)

Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR ( czytaj )
Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu ( czytaj )
Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu ( czytaj )
Załącznik nr 4. Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 ( czytaj )
Załącznik nr 5. Plan komunikacji ( czytaj )