Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.

 

Zgodnie ze Statutem, przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz po przedstawieniu pisemnej rekomendacji udzielonej przez dwóch członków Stowarzyszenia. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie 21 dni od dnia otrzymania wiadomości o wykluczeniu, złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, bez konieczności przedstawiania pisemnej rekomendacji udzielonej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia zostały określone w Statucie.

 

PLIKI DO POBRANIA:

  • Deklaracja (osoby prawne)  (pobierz)
  • Deklaracja (osoby fizyczne) (pobierz)
  • Oświadczenie o zamieszkaniu (pobierz)
  • Wzór uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia (pobierz)
  • Uchwała WZC ws. wysokości składek – skan (pobierz)