“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

 

nowe.lgdsp.pl/lsr-2023-2027/

 

 

 

Plan włączenia społeczności 

Podejście partycypacyjne przy opracowaniu LSR wiąże się z uruchomieniem procesu, w którym dokument ten będzie tworzony przez zespół złożony z przedstawicieli:

– organizacji pozarządowych,

– jednostek samorządu terytorialnego,

– lokalnego biznesu

– nieformalnych grup społecznych.

Dlatego też Stowarzyszenie zdecydowało o podjęciu inicjatywy mającej na celu utworzenie takiego zespołu poprzez opracowanie mapy interesariuszy i ważnych partnerów oraz umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia i gmin członkowskich informacji o powołaniu takiej grupy.

Liderem zespołu będzie ekspert zewnętrzny, który pełnić będzie rolę doradcy. Zapewni on obiektywną i krytyczną analizę danych lokalnych zebranych w procesie budowania LSR.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez zespół diagnozy potrzeb i problemów (spotkanie zespołu on-line). Następnie na stronie internetowej LGD zamieszczona zostanie ankieta dla mieszkańców terenu LGD, w której ankietowani będą mogli określić kierunki rozwoju Stowarzyszenia oraz wskazać problemy i potrzeby swojej gminy.

Zadanie zespołu partycypacyjnego będzie opracowanie zebranych informacji, dokonanie wstępnej analizy SWOT oraz określenie celów działania. W proces tworzenia LSR zostaną zaangażowane osoby, których wiedza i doświadczenie łączą się z tematyką strategii.

Z tak przygotowanymi materiałami członkowie zespołu przeprowadzą łącznie 7 spotkań – po jednym w każdej gminie – z przedstawicielami społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, na których dokonana zostanie analiza SWOT obszaru LGD, a także celów lokalnej strategii rozwoju.

Zebrane informacje/ raporty ze spotkań zamieszczane będą na stronie internetowej do konsultacji. Konsultacje będą się również odbywać w punkcie konsultacyjnym, tj. w Biurze LGD.

W ten sposób przygotowana zostanie lokalna strategia rozwoju, która również zostanie zamieszczona na stronie internetowej do konsultacji społecznych.

Warto podkreślić, iż w okresie przygotowywania LSR działać będzie biuro LGD, w którym mieszkańcy będą mogli złożyć propozycje dot. kierunków rozwoju Stowarzyszenia (ankiety) oraz propozycje planowanych operacji.

Realizacja planu włączenia społeczności współfinansowana zostanie w ramach operacji w zakresie “Wsparcia przygotowawczego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą zamieszczone co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, sołectwach, w których będzie spotkanie, na stronie internetowej LGD w ramach pełnego harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim wyprzedzeniem
z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą reprezentować wszystkie sektory.

Spotkania będą przeprowadzone w formie informacyjno-warsztatowej. Omawiając proces tworzenia będą wyszczególniane zagadnienia dotyczące zasad programowych podejścia LEADER u progu nowej perspektywy finansowej PROW 2023 – 2027, ze szczególnym ukierunkowaniem na następujące zagadnienia:

– innowacyjność;

– cyfryzacja;

– środowisko i klimat;

– zmiany demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia;

– partnerstwo w realizacji LSR, polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat, szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby. Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.

W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej LGD. To na niej zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR. Od początku tego procesu zostanie udostępniona aktywna ankieta internetowa, która w charakterze formularza inicjatywy lokalnej, uzupełni bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną ścieżkę komunikacji.

Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz ich priorytetyzację.

Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach wynikających z diagnozy, założeń przyjętych przy budowie LSR.

LSR zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje.

 1. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza). W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani, na równych zasadach i przy w miarę możliwości zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Zastosowane zostaną następujące metody:
 2. Analiza danych zastanych, zawierających informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju przedsiębiorczości, strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Analiza w oparciu o dokumenty własne, badania, publikacje oraz dane GUS, PUP, GOPS, MOPS, PCPR, MODR, pozwoli określić potencjał oraz wstępnie zdefiniować problemy obszaru planowanego do objęcia LSR.
 3. Ogólnodostępne moderowane spotkania informacyjno-konsultacyjne (co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR). Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane podczas formułowania celów i przedsięwzięć.
 4. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 5. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, tj. w wtorek i piątek, w godzinach od 8:00 do 12:00, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

W pierwszym etapie prac nad strategią zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru uwzgledniająca niezbędne obszary strategiczne, tj.:

–  innowacyjność,

– cyfryzacja,

– środowisko i klimat,

– zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia,

– partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

 1. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii. Metody angażowania społeczności lokalnej

w przygotowanie LSR na tym etapie to:

 1. Badania ankietowe:
 2. a) elektroniczne z wykorzystaniem innowacyjnej metody zbierania i analizy danych, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich;
 3. b) papierowe, które będą zbierane za pomocą ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w urzędach gmin oraz biurze Stowarzyszenia, co zapewni udział społeczności wykluczonej cyfrowo w opracowaniu LSR.
 4. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 5. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

III. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji LSR

 1. Badania ankietowe online w formie „bazy pomysłów” wśród przedsiębiorców, działających na terenie powiatu sierpeckiego oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów. Badania te będą miały na celu zebranie propozycji przedsięwzięć i operacji, będą służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Badanie fokusowe.
 3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.
 5. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR
 6. Konsultacje społeczne online.
 7. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 8. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.
 9. Etap identyfikacji grup docelowych strategii
 10. Konsultacje społeczne online.
 11. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 12. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany konsultacji społecznej drogą elektroniczną i bezpośrednią. Zgłoszone opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds. LSR, który przygotuje ostateczną wersję LSR i zarekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu LSR podejmie Walne Zebranie Członków LGD.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków EFRROW.