– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Do września 2005 roku Deklarację tę podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń. Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich. Od początku istnienia Forum jego działania wspiera i organizuje Sekretariat, wcześniej (do końca roku 2006) prowadzony przez Fundusz Współpracy, który na ten cel pozyskał środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Celem FAOW jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Powyższe cele obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych.

 

Więcej na stronie – www.faow.org.pl