Tekst Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 116/XIV/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 09 maja 2016 roku.

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.
  3. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język obcy.
  4. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  5. Stowarzyszenie może używać logo wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do statutu.

§2

  1. Stowarzyszenie jest partnerstwem, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów gmin objętych działaniem Stowarzyszenia. […].

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ