Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zatwierdzony Uchwałą Nr 183/XXVII/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 02 czerwca 2023 roku.

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.
  3. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język obcy.
  4. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  5. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
  6. Stowarzyszenie może używać logo wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do statutu.

§2

  1. Stowarzyszenie jest partnerstwem, składającym się z przedstawicieli lokalnych grup interesów społeczno-gospodarczych, reprezentujących interesy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego (co najmniej po jednym przedstawicielu każdej grupy interesu z każdej gminy), przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów gmin objętych działaniem Stowarzyszenia. […].

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ