Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. aktywizacji i animacji

Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. aktywizacji i animacji

wpis w: Aktualności | 0

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SIERPECKIE PARTNERSTWO”

z siedzibą w Sierpcu, ul. Kopernika 9 lok.16, 09-200 Sierpc

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw aktywizacji i animacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

I. Zakres obowiązków podstawowych:

 • aktualizowanie strony internetowej LGD;
 • prowadzenie i dokumentowanie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR i działalnością LGD;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących LGD i LSR;
 • dystrybucja wydawnictw oraz materiałów promocyjnych
  i informacyjnych;
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • redagowanie notatek prasowych oraz przedkładanie ich do akceptacji Dyrektora Biura;
 • organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, konferencji, wyjazdów, w tym dla mieszkańców obszaru LGD;
 • obsługa spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości;
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mających na celu promocję LGD;
 • obsługa imprez, szkoleń, spotkań, konferencji, wyjazdów, narad, targów oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD;
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu;
 • udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania;
 • wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności;
 • wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.);
 • docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcania ich do podejmowania inicjatyw lokalnych;
 • realizacja projektów współpracy;
 • uczestnictwo w procesie szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje;
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
 • planowanie i dokonywanie wydatków rzeczowych Stowarzyszenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura LGD
 • pomoc przy obsłudze posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 • przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o ochronie danych osobowych;
 • sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej;
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1) konieczne:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne;
– co najmniej 5-miesięczny staż na podobnym stanowisku;
– dobra znajomość języka angielskiego;
– prawo jazdy kat. B . i własny samochód (możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych);
– znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej;
– znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020 i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów;
– znajomość przepisów prawa dotyczących działań LGD;
– dyspozycyjność;
– znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2) pożądane:
– komunikatywność;
– umiejętność pracy w zespole;
– rzetelność, dokładność, sumienność;
– odpowiedzialność;
– dobra organizacja pracy.

WYMIAR CZASU PRACY:
Pełny etat. Praca w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.);
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik PDF);
– kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
– kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
– kserokopie dokumentów (przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
– oświadczenie w sprawie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (plik DOC);
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (plik DOC);
– kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;
– kserokopia prawa jazdy poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 10 grudnia 2015r. do godz.10.00 pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc ( od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw aktywizacji i animacji”. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie LGD. Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę:
– pierwsza umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące,
– kolejne umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 luty 2016 r.

Inne informacje:
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomione o dalszej procedurze postepowania konkursowego. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić oryginał aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.lgdsp.pl) nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata.

Zostaw Komentarz