Ważne informacje przy składaniu wniosków !

Ważne informacje przy składaniu wniosków !

wpis w: Aktualności | 0
Nabór wniosków w w zakresie rozwoju przedsiębiorczości trwa od 9 – 30 grudnia 2016r.
Wnioski przyjmowane są w godzinach 8.00 – 15.00. W związku z czym w ostatnim dniu naboru wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów. Przypominamy, że po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy też wprowadzania zmian do złożonej dokumentacji.
Uwagi usprawniające złożenie wniosku!
1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku. Do każdego wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną ( płyta CD lub DVD) tożsamą z wersją papierową.
2. Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany we wszystkich wymaganych polach.
3. Wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu.
4. Zalecamy aby dokumentacja konkursowa umieszczona była w skoroszycie a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
5. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”.
6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
7. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku nr 1 pt. “Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”.
8. Pod każdym ogłoszeniem o naborze znajdują się załączniki do pobrania tj. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową. Warto dokładnie przeczytać Ogłoszenia o naborze dostępne w zakładce “News !

Zostaw Komentarz