Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

TERMIN TRWANIA NABORU: od dnia 08.05.2017 roku do dnia 22.05.2017 roku
w godzinach od 8:00 do 15:00
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Potwierdzenie zawiera liczbę złożonych załączników. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu bądź pełnomocnika. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 FORMA WSPARCIA: Wysokość wsparcia w ramach jednej operacji wynosi do 50 tys. zł, ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych:

  • w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • do poziomu 90% kosztów kwalifikowalnych – dla kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych,
  • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do poziomu 90% kosztów kwalifikowanych – dla pozostałych podmiotów.

(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, rozdział VI, strona 50).

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:  Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

  • zachowania dziedzictwa lokalnego odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie 3.1.1 „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn.zm., a ponadto:

  • spełnić warunki oceny wstępnej,
  • spełnić warunki przyznania pomocy określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • zostać uznany za zgodny z LSR, tzn. przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone w LSR.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia 4/2017.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM
MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:
Kryteria wyboru operacji oraz Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW znajdują się na stronie www.lgdsp.pl w zakładce „Dokumenty LSR”. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 55 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 30 punktów.

WYMAGANE
DOKUMENTY,
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :
  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:  50 000,00 zł
INFORMACJE O MIEJSCU
UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA,
FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA: 
Dokumentacja konkursowa, w tym LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” www.lgdsp.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017  (pobierz)

Załącznik nr 1.  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pobierz)

Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze nr 4/2017 (pobierz)

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW (pobierz)

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: (przejdź do strony)

Zostaw Komentarz