Podsumowanie szkolenia i warsztatu refleksyjnego

Podsumowanie szkolenia i warsztatu refleksyjnego

W dniu 08 lutego 2018 roku zorganizowano zgodnie z Planem Komunikacji na 2018 r. „Szkolenie wewnętrzne dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników Biura w zakresie procedur wyboru operacji”, które przeprowadzili pracownicy biura LGD.

Podczas szkolenia zostały przedstawione istotne kwestie wynikające ze zmienionych przepisów dotyczących wdrażania LSR zgodnie z Wytyczną nr 6/4/2017 z dnia 02 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1588), Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).

Ponadto omówiona została Procedura przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, finansowanych z PROW na lata 2014-2020 wraz z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o postępie w realizacji LSR, w tym wpływ rozliczania operacji przez beneficjentów na limity i kamienie milowe określone w LSR, weryfikacja finansowego i rzeczowego stanu realizacji LSR w związku z pierwszym kamieniem milowym, harmonogram planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Powyższe informacje będą stanowiły niezbędny wkład do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.

Po szkoleniu zgodnie z Harmonogramem spotkania odbył się Warsztat refleksyjny na temat  realizacji LSR i działań LGD przeprowadzany w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR zgodnie z  Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Moderatorem warsztatu była Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020. Wypracowane wnioski z przeprowadzonego warsztatu zasilą o dodatkowe informacje Sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok 2017.

warsztat

 

Zostaw Komentarz