Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, iż dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił, a 1 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w dniu 6 lutego 2018 r. w Dz. U. poz. 311. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), zwanej dalej „ustawą PROW 2014−2020”, dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Więcej informacji – przejdź do strony

Wykaz wprowadzonych zmian – pobierz 

Zostaw Komentarz