OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1. Termin trwania naboru: Od dnia 30 grudnia 2021 roku do dnia 17 stycznia 2022 roku w godzinach od 8.00 do 15.00
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9, pok. 10, 09-200 Sierpc

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Potwierdzenie zawiera liczbę złożonych załączników. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Na prośbę Wnioskodawcy pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Wniosek powinien być czytelnie podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez Wnioskodawcę , osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu bądź pełnomocnika.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

3. Forma wsparcia: Przedsięwzięcie 1.2.1 „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

Wsparcie w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 000 zł na jednego beneficjenta (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, rozdział VI, strona 50). 

4.  Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny 1.  Zrównoważony rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw na obszarze LSR

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 1.2.1 „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

Zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022 (tj. Dz.U.2019 poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555).

5. Warunki udzielenia wsparcia: Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U.2019 poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), w tym:

– spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru – podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
  1. Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki:

1) zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) których zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) których została złożona realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2021)

4) są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:

  1. a) zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),
  2. b) zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

O pozycji na liście operacji wybranych do finansowania decyduje liczba uzyskanych punktów.

W przypadku równej liczby punktów kilku wniosków, o pozycji na liście decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji zamieszczone na stronie poniżej ogłoszenia nr 1/2021.

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW zamieszczone na stronie poniżej ogłoszenia nr 1/2021.

Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru operacji w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 55 pkt.

7. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: – Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

– Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

– Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia Lokalnych kryteriów wyboru.

– Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2021.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U.2019 poz.664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555)

8. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w naborze wynosi 270 000,00 EUR

(1 080 000,00 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

9. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Informacja o miejscu udostepnienia LSR znajduje się na stronie Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” www.lgdsp.pl w zakładce PROW 2014-2020/Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022. Dokumentacja konkursowa, formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” www.lgdsp.pl w zakładce PROW 2014-2020/ Informacje dla Wnioskodawców/ Formularze wniosków i umów/przejdź do strony oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 (pobierz)

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pobierz)

Załącznik nr 2. Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pobierz)

Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze nr 1/2021 (pobierz)

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW (pobierz)

Wniosek o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej (pobierz)

Pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: (przejdź do strony)

 

Zostaw Komentarz