Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „SIERPECKIE PARTNERSTWO” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016 – 2022 (dalej LSR).

W budżecie LSR pozostały do wykorzystania wolne środki finansowe. Czas realizacji LSR jest bardzo krótki, gdyż po zamieszczeniu ogłoszenia o naborze wniosków przez Zarząd LGD, następnie po dokonaniu oceny i wyboru projektów przez Radę LGD oraz przeprowadzeniu kontroli administracyjnej zakończonej zawarciem umów o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – pozostanie zaledwie kilka miesięcy na realizacje projektów. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zaproponował, aby niewykorzystane środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Beneficjentami projektów będą mogły być jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe. Efekty tych przedsięwzięć będą najlepiej wpisywać się w potrzeby rozwojowe całego obszaru objętego LSR. Będą bowiem wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców i inne podmioty, zwłaszcza w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Podstawowe przesłanki uzasadniające konieczność aktualizacji LSR wynikają z konieczności wykorzystania dostępnych limitów poprzez ich przesunięcie na przedsięwzięcia możliwe do realizacji w pozostałym okresie wdrażania LSR. W następstwie konsekwencji wywołanych wystąpieniem pandemii Covid-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie, w tym w szczególności spowolnieniem gospodarczym i wysoką inflacją, mieliśmy do czynienia z niskim zainteresowaniem możliwością pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej warunkowanym tworzeniem miejsc pracy. Ponadto, kończący się okres programowania UE, wymusza potrzebę pilnego zagospodarowania pozostałych w ramach LSR środków finansowych.

Zmiany dokonane w LSR oznaczone zostały kolorem czerwonym.

Zakres zmian jest związany z aktualizacją Planu działania, w tym zestawienia celów i wskaźników – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków LSR na przedsięwzięcie 2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LSR do 2023 roku;

Zmiana LSR odbywa się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do LSR. Zakres proponowanych zmian do konsultacji znajduje się w dokumencie zamieszczonym poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) dla obszaru Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022 – pobierz

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 29.09.2023 r. za pomocą formularza online dostępnego tutaj.

LSR konsultować można również w drodze rozmowy telefonicznej, mailowo lub bezpośrednio w biurze LGD, gdzie zaktualizowane dokumenty będą dostępne do wglądu w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Zostaw Komentarz