Konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 12 października 2016 roku w Zajeździe “Oaza” Całownia odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez SpołecznośćStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpca. W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, stanowiący ważny przekaźnik informacji: sołtysi, radni, urzędnicy, lokalni liderzy organizacji społecznych, lokalne media, członkowie LGD.

Gości powitał Dariusz Kalkowski Prezes Zarządu LGD, który następnie dokonał prezentacji założeń nowo opracowanej i zatwierdzonej LSR na lata 2016-2022. Prezes w trakcie wystąpienia omówił cele oraz przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w nowym okresie wdrażania LSR. Poinformował również o terminach najbliższych naborów wniosków.
Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, który dokonał krótkiego podsumowania minionego okresu programowania, przedstawił główne założenia PROW 2014-2020 oraz zasady wdrażania podejścia LEADER na obszarach wiejskich.
Podczas wystąpień przybyłych gości, Starosta Sierpecki Jan Laskowski pogratulował Lokalnej Grupie Działania sukcesu w konkursie na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju.
W nowym okresie programowania PROW 2014-2020 należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) stanowiąca podstawę działań LGD, w której zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. To mieszkańcy obszaru LGD mieli kluczowe znaczenie w procesie budowy strategii. W nowym okresie PROW na lata 2014-2020 główny nacisk został położony na rozwój przedsiębiorczości i na ten cel zostało przeznaczone 50% przyznanych środków. Nowy okres to nowe konkursy i nowe wytyczne dla osób, które chcą sięgać po środki unijne.

Konferencję uświetnił mini recital w wykonaniu Patrycji Malinowskiej – niezwykle uzdolnionej mieszkanki naszego powiatu, która oczarowała głosem nie tylko przybyłych na konferencję gości, ale głównie rozsławia nasz region koncertując po świecie.

 

 

               Konferencja została zrealizowana zgodnie z Planem Komunikacji. 
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz