Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjnych i obsługi projektów

Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjnych i obsługi projektów

wpis w: Aktualności | 0

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SIERPECKIE PARTNERSTWO”

z siedzibą w Sierpcu, ul. Kopernika 9 lok.16, 09-200 Sierpc

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw administracyjnych i obsługi projektów.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

I. Zakres obowiązków podstawowych:
– obsługa korespondencji:
• przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
• rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
• rozdzielanie korespondencji wpływającej do biura,
• redagowanie pism;
– prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych;
– prowadzenie teczek akt zgodnie z ich wykazem rzeczowym;
– przygotowywanie i obsługa Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
– sporządzanie protokołów i sprawozdań;
– prowadzenie ewidencji uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
– archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń władz LGD;
– prawidłowe i sprawne załatwienie spraw w LGD oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji LGD;
– sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w ramach bieżącego funkcjonowania LGD;
– udział w opracowaniu, realizacji i rozliczaniu operacji w ramach LSR;
– doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o powierzenie grantu, biznesplanów oraz wniosków o płatność;
– udział w obsłudze naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych, m. in. poprzez:
• udzielanie informacji o naborach i zasadach wypełniania wniosków,
• przekazywanie informacji o naborach do gmin, celem dalszego rozpowszechnienia,
• zamieszczanie informacji o naborach w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD i stronie internetowej LGD,
• umawianie Wnioskodawców/Grantobiorców na indywidualne doradztwo,
• pomoc w organizacji szkoleń w zakresie wypełniania wniosków,
• rejestrowanie wniosków,
• sporządzanie kart informacyjnych projektów/grantów na posiedzenia Rady;
– współpraca oraz stały kontakt z Wnioskodawcami/ Grantobiorcami;
– kontrolowanie i monitoring realizacji projektów/grantów;
– systematyczny kontakt z instytucją zarządzającą programem;
– uczestnictwo w procesie szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje;
– obsługa interesantów, udzielanie informacji;
– sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej;
– przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o ochronie danych osobowych;
– realizacja zadań zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1) konieczne:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne;
– co najmniej 5-miesięczny staż na podobnym stanowisku;
– dobra znajomość języka angielskiego;
– prawo jazdy kat. B . i własny samochód (możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych);
– znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej;
– znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020 i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów;
– znajomość przepisów prawa dotyczących działań LGD;
– dyspozycyjność;
– znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2) pożądane:
– komunikatywność;
– umiejętność pracy w zespole;
– rzetelność, dokładność, sumienność;
– odpowiedzialność;
– dobra organizacja pracy.

WYMIAR CZASU PRACY:
Pełny etat. Praca w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.);
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik PDF);
– kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
– kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
– kserokopie dokumentów (przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
– oświadczenie w sprawie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (plik DOC);
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (plik DOC);
– kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;
– kserokopia prawa jazdy poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2016r. do godz.10.00 pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc ( od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw administracyjnych i obsługi projektów”. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie LGD. Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę:
– pierwsza umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące,
– kolejne umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 grudzień 2016 r.

Inne informacje:
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomione o dalszej procedurze postepowania konkursowego. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić oryginał aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.lgdsp.pl) nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata.

Zostaw Komentarz