Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

wpis w: Nabory, Ogłoszenia | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

 

TERMIN TRWANIA NABORU: od dnia 9 grudnia 2016 roku do dnia 30 grudnia 2016 roku w godzinach od 8:00 do 15:00
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach  w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Potwierdzenie zawiera liczbę złożonych załączników. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu bądź pełnomocnika. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 FORMA WSPARCIA:
Przedsięwzięcie 1.2.1 „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”
Wsparcie w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 000 zł na jednego beneficjenta (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, rozdział VI, strona 50). 
ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn.zm., a ponadto:

  • spełnić warunki oceny wstępnej,
  • spełnić warunki przyznania pomocy określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • zostać uznany za zgodny z LSR, tzn. przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone w LSR.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia 3/2016.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM
MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:
Kryteria wyboru operacji oraz Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW znajdują się na stronie www.lgdsp.pl w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022”. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy oraz w uzasadnieniu zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia 3/2016.
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 55 pkt.
WYMAGANE
DOKUMENTY,
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :
  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
  • Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia 3/2016 – uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia Lokalnych kryteriów wyboru.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2016.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:  720 000,00 zł
INFORMACJE O MIEJSCU
UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA,
FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA: 
Dokumentacja konkursowa, w tym LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” www.lgdsp.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 (pobierz)

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. (pobierz)

Załącznik nr 2. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 3/2016 (pobierz)

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową (pobierz)

Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze nr 3/2016 (pobierz)

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW(pobierz)

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wnioski o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: (przejdź do strony)

Zostaw Komentarz