Informacje ze szkolenia w UMWM

Informacje ze szkolenia w UMWM

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 18 grudnia 2017 roku pracownicy LGD uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli mazowieckich LGD w Urzędzie Marszałkowskim. Według przekazanych informacji w 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego wskutek masowych naborów wpłynęło 1660 wniosków w ramach poddziałania 19.2. Najwięcej wniosków złożono na zakładanie nowych firm oraz rozwijanie już istniejących działalności gospodarczych. Do dnia dzisiejszego zawarto ok. 460 umów o przyznaniu pomocy.

Podczas spotkania omówiono także problemy, z którymi zmagają się Beneficjenci na etapie rozliczania projektu. Przypominamy, że na każdym etapie realizacji projektu można korzystać z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD. Ponadto przypominamy, że przy premiach zgodnie z księgą wizualizacji obowiązują Beneficjentów plakaty informujące o otrzymanej pomocy finansowej. Przypominamy również, że na etapie wnioskowania o drugą transzę wypłaty środków istnieje obowiązek dostarczenia prawomocnego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku podjęcia lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki. Należy dostarczyć także wszelkie pozwolenia, które na wcześniejszych etapach mogły nie być szczegółowo weryfikowane, a które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Wypłata drugiej transzy pomocy w przypadku premii jest uwarunkowana szeregiem zobowiązań. W wielu przypadkach brak jest ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prosimy także zwracać uwagę, że na interpretację indywidualną dotyczącą VAT czeka się ok. 3 miesiące.

Jeśli we wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o wsparcie zawarł zobowiązanie dotyczące zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej to należy tego przestrzegać. Beneficjenci omijają zasadę konkurencyjności. Przypominamy, iż w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Beneficjenci operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Przypominamy, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy dla operacji wspieranych na zasadzie refundacji, Beneficjent wsparcia jest zobowiązany do dokonania konkurencyjnego wyboru dostawcy towarów/usług w odniesieniu do zadań objętych projektem.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczulamy także na dbałość o zachowanie zasad wynikających z księgi wizualizacji.
Przypominamy, że aktualne wzory dokumentów i informacje są dostępne na stronie www.mazowieckie.ksow.pl w zakładce PROW 2014- 2020, na stronie internetowej LGD w zakładce „Strefa Beneficjenta” oraz na stronie ARiMR.

Zostaw Komentarz