Umowa na projekt grantowy

Umowa na projekt grantowy

wpis w: Aktualności | 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że dnia 30 lipca 2018 roku podpisała umowę Nr 00009-6935-UM0720012/18 z Województwem Mazowieckim na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” oraz „Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wypromowanie zasobów lokalnych poprzez doposażenie orkiestr dętych i grup artystycznych działających na obszarze LSR dzięki realizacji 10 grantów (zadań) w terminie do marca 2019 roku.

Operacja poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu zadań pozwoli na wypromowanie lokalnych zasobów, jakimi są grupy artystyczne i orkiestry dęte, co wpłynie korzystnie na atrakcyjność obszaru LSR, a także przyczyni się do zachowania i kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt swoim przesłaniem ma za zadanie kultywowanie i promowanie tradycji lokalnych naszego regionu.

Na ten projekt Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 184 946,00 zł.
W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego planuje się realizację następujących zadań:
1) Doposażenie Grupy Mażoretkowej „ALIZMA”, działającej przy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
2) Doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
3) Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry OSP Zawidz.
4) Doposażenie Orkiestry Dętej przy OSP w Mochowie poprzez zakup instrumentów muzycznych.
5) Doposażenie Orkiestry Dętej przy OSP w Bożewie poprzez zakup instrumentów muzycznych.
6) Zakup mundurów galowych dla członków orkiestry dętej OSP Łukomie.
7) Doposażenie Orkiestry Dętej ze Szczutowa w celu kultywowania potrzeb i tradycji lokalnych.
8) Doposażenie Grupy Mażoretkowej „ALIZMA” juniorki, działającej przy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
9) Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie.
10) Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Zostaw Komentarz