Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z powiatu sierpeckiego na warsztat refleksyjny, który stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Moderatorem spotkania będzie Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a w dniu 18.02.2019r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Zostaw Komentarz