Podsumowanie szkolenia i warsztatu refleksyjnego

Podsumowanie szkolenia i warsztatu refleksyjnego

W dniu 18 lutego 2019 roku zorganizowano zgodnie z Planem Komunikacji na 2019 r. „Szkolenie wewnętrzne dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników Biura w zakresie procedur wyboru operacji”, które przeprowadziła Pani Marzena Cieślak.

Podczas szkolenia zostały przedstawione istotne kwestie wynikające ze zmienionych przepisów dotyczących wdrażania LSR. Ponadto omówiona została Procedura przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, finansowanych z PROW na lata 2014-2020 wraz z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o postępie w realizacji LSR, w tym wpływ rozliczania operacji przez beneficjentów na limity i kamienie milowe określone w LSR, weryfikacja finansowego i rzeczowego stanu realizacji LSR w związku z pierwszym kamieniem milowym, harmonogram planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Powyższe informacje będą stanowiły niezbędny wkład do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.

Po szkoleniu zgodnie z Harmonogramem spotkania odbył się Warsztat refleksyjny na temat  realizacji LSR i działań LGD przeprowadzany w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR zgodnie z  Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Moderatorem warsztatu, również była Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020. Wypracowane wnioski z przeprowadzonego warsztatu zasilą o dodatkowe informacje Sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok 2018.

20190218 081146 20190218 081619 20190218 085423 20190218 083039

Zostaw Komentarz