Rozpoczęcie konsultacji zmian w LSR oraz załącznikach w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w wyniku osiągnięcia optymalnych poziomów wskaźników przypisanych do pierwszego kamienia milowego

Rozpoczęcie konsultacji zmian w LSR oraz załącznikach w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w wyniku osiągnięcia optymalnych poziomów wskaźników przypisanych do pierwszego kamienia milowego

wpis w: Aktualności | 0

W związku z przekazaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17 kwietnia 2019 roku informacji dotyczącej możliwości wnioskowania przez lokalne grupy działania o podwyższenie budżetu zgodnie z przekazanym w dniu 28 marca 2019 roku pismem znak RW -D-IV.7161.6.2019.KN informującym o uzyskaniu dodatkowych środków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo (dalej: LGD) oraz na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/N1/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku rozpoczynamy proces konsultacji propozycji zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej: LSR).
Zmiany obejmują w szczególności Rozdział V Cele i wskaźniki oraz Załączniki do LSR: Nr 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, Nr 4 Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, Nr 5 Plan komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.
Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jest możliwe dzięki zrealizowaniu warunków określonych w § 8 ust. 3 umowy ramowej nr 00011-6933-UM0710021/16 z 17.05.2016 (umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR), tj. dzięki osiągnięciu zaplanowanych dla pierwszego kamienia milowego wskaźników.
Zgodnie z przekazanymi wytycznymi – LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Możliwe zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi maksymalnie 11% wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt. 1 ww. umowy ramowej. Oznacza to, iż dodatkowe środki finansowe w ramach LSR wynoszą 770 tys. zł.
W związku z przewidzianą możliwością zwiększenia środków finansowych – LGD w wyniku wstępnych konsultacji z przedstawicielami Rady, Zarządu oraz pracownikami biura LGD oraz mieszkańcami obszaru – zaproponowała, iż dodatkowe środki zostaną w całości przeznaczone na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Powyższa decyzja jest uzasadniona potrzebą realizacji wsparcia dla większej liczby beneficjentów (możliwe będzie zrealizowanie 13 premii przy zwiększeniu budżetu o 10 tys. zł po przesunięciu oszczędności z innych zakresów). Propozycja jest również wynikiem oceny skali zainteresowania potencjalnych wnioskodawców uzyskaniem wsparcia – większość zapytań i konsultacji dotyczy premii na podjęcie działalności gospodarczej.
LGD przewiduje poza standardowymi konsultacjami zmian z mieszkańcami za pośrednictwem strony internetowej, zamieszczanie ogłoszeń we wszystkich gminach wchodzących w skład LSR oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
Konsultacje mogą być również realizowane w biurze LGD w godzinach jego pracy, tj. w godz. 7:30 – 15:30 przy ul. Kopernika 9 w Sierpcu. Uwagi i opinie mogą być również przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl.
Konsultacje będą się również odbywać w czasie planowanych do realizacji szkoleń dla przedsiębiorców w kwietniu i maju 2019 roku.
Dodatkowo, osoby korzystające z doradztwa będą proszone o wyrażenie swojej opinii w zakresie planowanych zmian.
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone poniżej,tj.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022 wraz z załącznikami – pobierz

 

 

Zostaw Komentarz