OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

1. Termin trwania naboru: od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc
3. Sposób składania wniosku: Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Potwierdzenie zawiera liczbę złożonych załączników. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu bądź pełnomocnika. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.
4. Zakres tematyczny projektu grantowego:
 1. Zakres tematyczny odpowiada przedsięwzięciu 2.1 „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”oraz jest zgodny z §  2 ust. 1 pkt 1 „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).
 2. Zakres tematyczny realizuje LSR poprzez realizacje:
 • Celu ogólnego nr 2 „Poprawa jakości życia na obszarze LSR”
 • Celu szczegółowego nr 2.2 „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców na obszarze LSR do 2023 roku”
 • Wskaźnik rezultatu „Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i innych przedsięwzięciach w zakresie podnoszenia kapitału społecznego, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”
 • Przedsięwzięcie 2.2.1 „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”
 • Wskaźnik produktu „Liczba szkoleń i innych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kapitału społecznego, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia 2/2020/G.

5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Planowane w ramach realizacji projektu grantowego zadania w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
6. Forma wsparcia: Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”a Grantobiorcą, w wysokości:

 • nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • nie więcej niż 95 % kosztów kwalifikowanych – dla pozostałych podmiotów.

Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 12 500 złotych.

Wkład własny nie może być niższy niż 5% wartości kosztów zadania. Wymagany jest wkład własny finansowy.

7. Warunki udzielenia wsparcia: Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania:

 • musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664),
 • spełnić warunki zgodności z LSR, w tym: zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016–2022, tj. przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone
  w LSR.

Limit na jednego grantobiorcę wynosi maksymalnie 100.000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych
w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

Ramy czasowe realizacji grantu – max. 8 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu. Termin realizacji zawarty w umowie o powierzenie grantu może ulec zmianie za zgodą LGD jednak nie dłużej niż dodatkowo o 4 miesiące.

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Grantobiorca znajdzie się na liście zadań wybranych do finansowania jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację zgodności z LSR oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Kryteriów wyboru Grantobiorców.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 65 punktów.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 35 punktów.

Kryteria wyboru grantobiorców oraz Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” finansowanych z PROW na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.lgdsp.pl w zakładce „Dokumenty LSR”.

9. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami znajdujący się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
10. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:  50 000,00 zł
11. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielnie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzieleni wsparcia: 
 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Kryteria wyboru wniosku o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl
 • Wniosek o powierzenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania znajdują na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl
12. Pozostałe informacje: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w szczególności z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, finansowanych z PROW na lata 2014-2020, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc oraz pod numerem telefonu: 660 734 803. Pytania można kierować również na adres email: sierpeckie_parterstwo@wp.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamieszczonym na stronie internetowej www.lgdsp.pl 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020/G (pobierz)

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pobierz)

Formularz RODO (pobierz)

Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze nr 2/2020/G (pobierz)

Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (pobierz)

Dokumenty do pobrania przez Grantobiorców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu – pobierz (doc) (pdf)
 2. Umowa o powierzenie grantu – pobierz (doc) (pdf)
 3. Wniosek o rozliczenie grantu – pobierz (doc) (pdf)
 4. Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania – pobierz (doc) (pdf)

Zostaw Komentarz