XXIV Walne Zebranie Członków

XXIV Walne Zebranie Członków

W dniu 29 czerwca 2020 roku w Zajeździe „SONATA” w Studzieńcu k. Sierpca odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad był wybór Prezesa Stowarzyszenia, wybór członków Zarządu, wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie podsumowania 2019 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2019 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2019 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat) oraz Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2019. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2020.
Wybór Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej spowodowany był kończącą się kadencją władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Pan Jarosław Perzyński, dotychczasowe funkcje zgodzili się również pełnić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

20200629 142503 20200629 142846

Zostaw Komentarz